ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓄᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᓂᕈᐊᖕᓂᐅᓛᖅᑐᒥᑦ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 11, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᓄᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᓂᕈᐊᖕᓂᐅᓛᖅᑐᒥᑦ

ᓴᓂᑭᓗᐊᖕᒥᐅᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕕᓯ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓛᖅᑐᒥ?

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᔾᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒥᒃ ᒫᓐᓇ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᖓᓐᓂᒃ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑭᒡᓕᖃᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ.

ᑲᑎᒪᓛᖅᑐᑦ ᔮᓐᓄᐊᕆ 22, 2019−ᒥ, 9-ᒥ 11-ᒧᐊᖅᓴᓂᖓᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥ. ᑕᒧᓗᒐᒃᓴᖃᓛᖅᑐᖅ.

ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᓛᖅᑐᑦ ᕕᕝᕗᐊᕆ 4, 2019-ᒥ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᐅᓛᖅᑐᒥᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕆᑦ ᐅᕗᖓ financeinfo@gov.nu.ca.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᑕᓃᔅ ᒍᕌᓐᒪᐃᓴᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca