You are here

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓂᕈᐊᕐᐳᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᒥᕐᕕᐅ

ᐊᒃᑐᐸ 25, 2022

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓂᕈᐊᕐᐳᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᒥᕐᕕᐅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐅᑐᐱᕆ 25, 2022) – ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑐᐱᕆ 24−ᖁᒥᑦ, ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᖁᔨᙱᖦᖢᑎᒃ ᐃᒥᕐᕕᐊᓂᑦ. ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᓗᓂ, 60 ᐳᓴᓐᑎᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᖃᕐᐳᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ. ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ 374 ᓂᕈᐊᕐᑐᓂᑦ, 194 ᐳᓴᓐᑎ ᓂᕈᐊᕐᑎᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒥᑦ. ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᖅᑐᑦ 9.18%-ᖑᓚᐅᖅᐳᑦ.

ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᐊᓂᑦ. ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᐊᑦ ᐱᐊᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒥᓪᓗ.

“ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᒻᒪᕆᒃᐳᖅ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᑦᑎᓐᓂᑦ, ᑖᓐᓇ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᑎᑦᑎᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓂ ᓂᐱᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒥᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᖕᒥᓪᓗ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ. ᐃᑲᔪᕐᑐᕐᓂᐊᕐᐸᒍ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕈᓐᓇᐅᑎᒥᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᒥᓂᔅᑕ ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅ.

ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᓛᕐᒥᔪᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕈᑎᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᓂᒍᕐᐸᑕ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:    

ᐅᐃᑦᓰᓐ ᑦᓵᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca