ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᖕᒥ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᖕᒥᓪᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ

ᔫᓂ 30, 2021

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᖕᒥ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᖕᒥᓪᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᖕᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᓴᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᒥᒃ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐱᕙᒌᔭᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓯᕐᕕᐅᓗᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃᓴᒥᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐳᒍᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᒥᒃ. ᑕᑯᔪᒪᒍᔅᓯᐅᒃ ᐃᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐅᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ https://www.gov.nu.ca/public-jobs.

ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑦ ᐅᑯᓄᖓ KivalliqHR@gov.nu.ca. ᐱᓇᔫᑎᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᔪᓚᐃ 23, 2021-ᒥ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ, ᒋᑉᓴᓐ ᓴᑉᒍᒻᒧᑦ, ᐅᕗᖓ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᓗᒍ, 867-645-6802 ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ gsubgut@nulc.ca.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᑦᓰᓐ ᑦᓵᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca