ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᒪᑐᐃᖅᓯᓂᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒻᒥᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 01, 2017
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ
 
ᒪᑐᐃᖅᓯᓂᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒻᒥᑦ
 
ᒪᑐᐃᖅᓯᓂᖃᓛᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒻᒥ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥᑦ, ᓯᑎᐱᕆ 6, 2017, ᓯᕿᕐᖑᔭᖅ ᖁᓛᓄᖅᐸᑦ.
 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᑐᓴᕈᑎᓕᕆᔩᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᔭᕇᖅᐸᑕ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᓂᐅᕕᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᑦ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖅᓯᓛᖅᑐᖅ ᖁᓛᓂᖔᓕᖅᐸ 12:30ᒥ.

ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒻᒥ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓃᖓᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓕᒻᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓗᑎᑦ ᑭᓇᐅᒻᒪᖔᖅᐱᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᒥᒃ.

ᓯᕗᒧᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ, ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥᑦ ᓈᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊᒧᑦ, ᒪᑐᐃᕐᓗᓂ ᐅᓪᓗᑯᑦ ᖁᓛᓂᑦ ᒪᑐᓗᓂ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 7-ᒥ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᖅᐳᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᖅᐸᑦᑐᓂᑦ ᐊᖁᓐᓂᐊᕌᖓᒥᒃ ᐅᔾᔨᖅᓴᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᑎᓃᔅ ᒍᕌᒪᐃᓲ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᓚᒧᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818