ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᑏᓯᒻᕙ 4

ᓄᕕᐱᕆ 29, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ 

ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᑏᓯᒻᕙ 4

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒋᐊᖅᑐᑦ ᐱᖁᑎᓕᓐᓂᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑏᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᑏᓯᒻᕙ 4, 2019-ᒥ.

ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑏᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᔪᑦ ᐆᑦᑑᕝᕙ 4, 2019-ᒥ. ᐱᓯᒪᖏᒃᑯᕕᐅᒃ ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎ, ᐃᕐᖐᓐᓇᑦᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕆᑦ propertytax@gov.nu.ca ᐅᖃᓛᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒧᑦ 1-800-316-3324. 

ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓐᓂᑦ ᑭᖑᕙᙱᓪᓗᑎᑦ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ. ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖏᑦᑐᐃᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑏᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᑏᓯᒻᕙ 4 ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐊᖑᒐᔭᖅᑐᑦ, ᐊᑏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᑦᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᐊᑏ ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-316-3324 ᐅᕙᓗ ᐃᕐᖐᓐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ propertytax@gov.nu.ca.

### 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᓯᓐ ᓵᐃᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
wchanfin@gov.nu.ca