ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑎᑭᓴᐃᕙᖕᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 22, 2020

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑎᑭᓴᐃᕙᖕᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ

ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᒥᑦ ᑭᒡᓕᖃᖏᑦᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᕈᕕᑦ ᐃᒥᓗᐊᒃᑖᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ, ᓇᒃᓯᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐱᖓᓱᓂ spirits-ᖑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᒥᑦ, 9−ᓂᑦ ᓖᑕᓂ ᕙᐃᓂᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 26−ᒥᑦ ᓖᑕᓂ ᐲᐊᓂ (72 x 355−ᓂᑦ ᓖᑕᓂ ᐃᒪᖃᖅᑐᓂ) ᓄᓇᕘᒻᒧᑦ? ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᒥᐊᒃᓗᑖᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋᑦ. ᓄᓇᖃᕈᕕᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᕈᕕᑦ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᒋᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓇᒃᓴᓚᐅᖏᓐᓂᕐᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ.

ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ:

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐲᐊᑖᕐᕕᒃ ᕙᐃᓂᑖᕐᕕᒡᓗ
ᐅᖃᓘᑖ: 867-975-6869
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-979-5836

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ – ᓯᓂᒃᑕᕐᕕᒃ ᐃᒡᓗᖁᑖ
ᐅᖃᓘᑖ: 867-645-8576
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-645-3327

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ – ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (ᕼᐊᓚᓐ ᒪᒃᓴᒐᖅ ᐃᒡᓗᖁᑖ)
ᐅᖃᓘᑖ: 867-983-4048

ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᐅᑎᖃᙱᒃᑯᕕᑦ, ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕖᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᑭᓵᕆᔪᒪᔭᔅᓯᓐᓂᑦ ᐊᔪᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕐᐳᓯ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ, ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐅᑎᕐᑎᑕᒃᓴᐅᙱᒻᒪᑕ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᖢᑎᒃᓗ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᓂ ᑎᑭᓴᐅᓗᓂ. ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓂᐅᕕᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒍ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᐅᑎᒧᑦ ᑕᐃᑯᓇᑎᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓱᕋᖕᓇᖅᑐᑯᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᑕᓚᕘᕐᓗᑎᑦ 867-645-8475−ᒧᑦ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒃᑯᓘᓐᓃᑦ ᒫᓐᓂ 855-844-5488−ᒧᑦ, ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᓘᓐᓃᑦ 867-645-3327−ᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᒫᓐᓂ NLCLiquororders@gov.nu.ca.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᓯᓐ ᓵᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca