ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᓂᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 08, 2020

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᓂᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ / Ujjiqsuqta ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᓂᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᓂᒃ 2020−ᒥ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᒥᓂᒃ ᑐᓂᓯᖁᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᖃᓄᖅ:

 • ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᙱᓪᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᑎᒥᒥᑦ, ᐃᒃᐱᒋᔭᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ;
 • ᐃᓅᓯᕐᒥᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᒥᓂᒃ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᒥᓂᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᙱᓪᓗᓂ; ᐊᒻᒪ
 • ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᓄᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᐸᒡᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᓂ.

ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᖅᑐᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑕᑯᔪᒥᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓪᓗ.

12-ᓗᑎᒃ ᓵᓚᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ:

 • ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᖅ: ᐃᓯᑎᕆ ᑎ. (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 8), ᕼᐄᓕ ᕼ. (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 9, ᑳᓯᑎ ᑭ. (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 9).
 • ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ: ᓴᐃ ᐊᒻᒪ ᐄᓱᕋ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓖᒃ 7).
 • ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ: ᑲᓇᑦ ᔭ. (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 3).
 • ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ: ᐸᐃᔾ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 5).
 • ᓴᓂᕋᔭᒃ: ᐋᓐᔨᓖᓐ ᐱ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 7).
 • ᐃᖃᓗᐃᑦ: ᕼᐄᓕ ᑭ. (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 7).
 • ᑰᒑᕐᔪᒃ: ᑎᐅᕋᓐᔅ ᐃ ᐊᒻᒪ ᑐᕈᐊᐃ ᐃ.
 • ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ: ᐃᕚᓐ ᐱ. (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 8).
 • ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ: ᒪᐃᓇ ᑭ. (ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᒃ 7).

ᕼᐄᓕ ᕼ., ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓛᖑᓚᐅᖅᑐᖅ, ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ $250 ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖓᓗ 2020 ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᐅᑉ ᖄᖓᓃᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᐅᑉ ᑕᖅᑭᖓᑕ ᐃᓚᖓᓂ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᐊᕆᓪᓗᓂ.

11-ᖑᔪᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ $100-ᓂᒃ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖏᓪᓗ 2020 ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᐅᑉ ᑕᖅᑭᖓᑕ ᐃᓚᖓᓂ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᐊᕆᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᓖᑦ ᐆᒃᑐᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᑕᓛᖅᑐᑦ.

ᑕᑯᔭᐅᔪᒪᒃᐸᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᑉ ᑕᕐᕋᖏᑦ, ᐅᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓄᑦ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ: https://www.responsiblenunavut.ca/sites/default/files/public/lba_calenda....

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᓯᓐ ᓵᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca