ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓ

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓᓂᒥᐅᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑎᐅᕗᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᑐᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᖕᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕗᖅ ᐋᔩᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᐅᒋᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᓕᒫᖑᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓄᑦ.


ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᖕᓂᕈᒪᖕᓂᕈᕕᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ: 

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: Justice.corporate@gov.nu.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-975-6130
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6168

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ 
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 1000 ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ 520 
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0