ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᕿᓂᕐᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ

ᐊᒐᓯ 13, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᕿᓂᕐᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ

 

ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ? ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᔪᒪᓇᔭᖅᐱᑦ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓲᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᓯᔭᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᓲᓄᑦ? ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᑦ.
ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᑐᓲᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ−ᑐᙵᕕᓕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᕋᔭᖕᓂᒃᑯᑦ.

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᖅᑎᑕᐅᓲᑦ ᑲᑎᒪᒐᖔᑕ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ.
ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕕᓂᕐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐅᐃᓕᐊᒻ ᖃᒧᒃᑳᒧᑦ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᖓᓐᓄᑦ, ᐅᕗᖓ Justice@Igloolik.ca. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ 867-934-8830.

ᑐᓂᓯᔪᒪᔪᓄᑦ ᐋᒌᓯ 30, 2019−ᒥ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ.

###
 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒪᑎᐅᓪᑕ ᒪᑎᑭᐅᕙᒻᐸ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6325
mmadekufamba@gov.nu.ca