ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᓂᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ

ᐊᒃᑐᐸ 02, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᓂᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ


ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᕕᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᓂᒃ ᕿᓂᑦᑐᑦ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ - ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓐᓇᓪᓚᕇᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᓐᓂᓪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐊᑐᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᖔᖅᑐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᑎᐅᒋᕗᓪᓗ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᔪᒥᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᐱᓂᕐᓗᒃᑐᒥᓂᕐᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᒍᒪᔪᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᓗᑎᓪᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓄᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂᓪᓗ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒍᓱᓐᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓂᕐᓗᒃᓯᒪᔪᓂᒃ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᓐᓂᓪᓗ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓲᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᒐᐃᒐᒥᒃ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓛᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᑑᕝᕙ 30-ᒥᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑖᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐱᕋᔭᔅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓱᖅᑯᐃᖅᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᐊᐃᓂᐊᒃ ᐊᐃᐱᓕᒧᑦ, ᐃᖃᓗᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ iipeelie@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ 867-975-6362 ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ. ᑐᓂᓯᒍᒪᒍᕕᑦ ᓅᕖᕝᕙ 10, 2017-ᒥᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᕇᑕ ᔅᑐᕆᒃᓚᓐ
ᐊᑐᐊᒐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6071 rstrickland@gov.nu.ca