You are here

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑎᒃᑯᐊᕐᓯᓂᖕᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᕙᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐊᒐᓯ 02, 2022

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑎᒃᑯᐊᕐᓯᓂᖕᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᕙᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑎᒃᑯᐊᕐᓯᓂᖕᒧᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕙᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛ ᒫᓐᓇ ᐱᔪᓐᓇᕐᓯᖕᒪᑕ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂ ᐱᔪᒪᔪᓂ ᐊᔪᙱᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᑎᒃᑯᐊᕐᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᒧ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕙᒃᐳᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᕐᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᕙᒃᖢᑎᒃᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᐊᕐᑕᓂ ᓲᕐᓗ ᑲᑎᑎᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᑎᓕᐅᕆᓪᓗᑎᒃ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᓂ ᓈᓚᒃᐸᒃᖢᑎᒃᓗ ᐊᓂᓇᓱᒃᑐᓂᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᑕᐅᓲᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᒐᒃᓴᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᑎᒃᑯᐊᑕᐅᔪᒃᓴᒥ ᐊᔪᙱᑦᑐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᖑᓂᐊᕐᑐᓂᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ, ᑲᖏᕐᑑᒑᐱᒃ, ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ, ᑭᒻᒥᕈᑦ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ, ᓇᐅᔮᑦ, ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᓴᓂᕋᔭᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ.

ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑎᒃᑯᐊᕐᑕᐅᖁᔭᐅᓗᑎᑦ, ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᕆᐊᓕᑦ 19−ᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᓗᓂᓗ ᑕᖅᑭᓄᑦ 12-ᓄᑦ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑎᒃᑯᐊᕐᓯᓂᖕᒧᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕙᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᔪᙱᒻᒪᖔᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓅᑉ ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖓᓂᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓄᕈᐊᕐᑕᐅᔫᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᕕᒋᓂᐊᕐᑕᖓ ᑎᒃᑯᐊᕐᑕᐅᒃᐸᑦ.

ᐱᔪᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᕐᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᓪᓗ ᐱᖓᓱᓂ ᐃᓄᖕᓂᑦ. ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᔭᐅᓗᑎᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯ ᐅᕗᖓ ncj.chambers@gov.nu.ca. ᐱᓇᔫᑎᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᐅᔭᕐᑐᑦ ᑲᔪᖏᖅᓱᕐᑕᐅᕗᓪᓗᑎ ᐃᓄᐃᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ ncj.chambers@gov.nu.ca, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 867-975-6121.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐃᓴᐱᐅᓪ ᒋᖕᒍᕋᔅ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔨ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6324
igingras@gov.nu.ca