ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐄᐳᕈ 16, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, 12−ᓂ ᓄᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ 13−ᖑᓕᖅᑐᑦ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᕐᕕᐊᓃᑦᑐᓕᒫᖑᔪᑦ.
ᐄᐳᕈ 16, 2021
ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑦ ᐃᖃᕐᕋᑦ 24−ᖑᓕᕐᑐᑦ ᑐᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᖢᑕᓗ ᓱᓕᙱᑦᑐᓂ ᑐᑭᓯᓯᒪᑦᑎᐊᙱᑦᑐᓂᓪᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᓪᓗ.
ᐄᐳᕈ 16, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, 12−ᓂ ᓄᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ 13−ᖑᓕᖅᑐᑦ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᕐᕕᐊᓃᑦᑐᓕᒫᖑᔪᑦ.
ᐄᐳᕈ 15, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.
ᐄᐳᕈ 15, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.
ᐄᐳᕈ 15, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.
ᐄᐳᕈ 15, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.
ᐄᐳᕈ 15, 2021
ᒫᓐᓇᐅᔪᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᓯᐊᓃᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᕙᒃᑕᒥᒍᑦ.
ᐄᐳᕈ 15, 2021
ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᔪᖅᓯᐅᑎᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔪᕐᓇᖏᑐᐊᖅᐸᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖃᑦᑕᖏᒑᕐᓗᑎᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑕ ᑭᓯᐊᓂ.
ᐄᐳᕈ 15, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.