ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 03, 2018
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓇᔫᑎᓂᒃ/ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒡᓗ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᖕᒥᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ, ᓴᐳᔾᔨᔾᔪᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᔭᒐᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ, ᓴᓇᙳᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.
ᓄᕕᐱᕆ 30, 2017
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓄᕕᐱᕆ 30, 2017) − ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᒃᑯᓕᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᓕᕋᒥᒃ ᓵᓚᖃᖅᑐᓂᒃ ᐆᒧᖓ, ᕿᓚᐅᑦ 2017. ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 23−ᓂᒃ ᐃᙱᐅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ. ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐃᙱᖅᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᙱᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᖃᙱᓐᓂᖏᓐᓅᖅᖢᑎᒃ, ᓴᓇᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓅᖅᖢᑎᒃ, ᕿᒥᐊᓅᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᓐᓅᖅ
ᓯᑎᐱᕆ 27, 2017
ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᐲᑦ 18 ᐅᖓᑖᓂ? ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᕖᑦ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᐃᓂᐸᐃᒡ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖓᓄᑦ? ᐄᖑᒃᐸᑦ, ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᒋᒐᔭᖅᑰᖅᑕᐃᑦ!
ᔪᓚᐃ 26, 2017
ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᐱᖏᐊᕐᓗᒍ ᔪᓚᐃ 9, 2017, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ?
ᔪᓚᐃ 17, 2017
ᐅᑭᐅᖃᖅᐲᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ 13-ᒥᑦ 30−ᒧᑦ? ᐃᖏᐅᓯᐅᑦᑎᐊᒃᑲᐅᕖᑦ?
ᔫᓂ 16, 2017
ᓴᐳᒻᒥᓇᓱᓐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᓐᓂᑦ ᑭᖑᕚᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓂᐊᕐᒪᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.
ᔫᓂ 07, 2017
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᐅᓐᓂᖅᓯᐅᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑕᑯᔭᕋᖃᕝᕕᑦᑎᐊᕚᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᕕᓂᕐᓂᑦ ᓄᒃᑎᖅᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᐳᕆᓐᔅ ᐅᐊᐃᔪᔅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᔭᓗᓇᐃᒥᑦ..
ᕕᕝᕗᐊᓕ 21, 2017
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑦᑎᕈᒪᓗᒍ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓕᕐᒪᑕ 2016−ᒥ ᕿᓚᐅᑦᑯᑦ ᑲᑎᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᙱᐅᓯᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 01, 2017
ᕕᕝᕗᐊᕆ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᐅᕗᖅ - ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᐅᑉ ᑕᖅᑭᖓ,
ᑎᓯᐱᕆ 05, 2016
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ ᕿᓚᐅᒻᒧᑦ 2016−ᒥ.