ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒪᐃ 14, 2020
ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓘᓪᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᐱᑕᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᓪᓗᒥ, ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ 881-ᖑᓕᖅᑐᑦ. 289 ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ.
ᒪᐃ 13, 2020
ᓂᖃᐃᓲᑎᑖᖃᑦᑕᕈᕕᑦ, ᐅᑯᐊ ᑕᕝᕙ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᔫᑎᒥᒃ ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᓂᐊᕈᕕᑦ.
ᒪᐃ 12, 2020
ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᖅᑎᐅᕖᑦ? ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖃᑕᐅᔪᒪᖃᑦᑕᖅᐱᑦ?
ᒪᐃ 12, 2020
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐱᔪᒃᓯᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᖃᕈᒪᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ.
ᒪᐃ 11, 2020
ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓘᓪᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᓪᓗᒥ, ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ 838-ᖑᓕᖅᑐᑦ. 285 ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ, 553−ᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓃᖅᖢᑎᒃ.
ᒪᐃ 08, 2020
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ, ᕿᑎᒃᑯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ, ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᒻᒪᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ:
ᒪᐃ 08, 2020
ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ. ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓘᓪᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᒪᐃ 06, 2020
ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓘᓪᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᒪᐃ 06, 2020
ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᓂᕐᒦᒃᑯᕕᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᓂᕐᒦᑦᑐᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒧᓪᓗ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ.
ᒪᐃ 06, 2020
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᐅᖅᐳᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᖁᑎᖃᐅᖅᐳᕐᓗ ᒪᓂᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓂᕐᓗᒡᕕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᓯᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ. ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑐᒪᕙᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓱᓕ ᑕᒫᓃᑉᐳᒍᑦ, ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᖢᑕᓗ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᒫᓐᓇ ᐊᔪᕐᓇᓯᑐᖅᓯᐅᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒦᓐᓂᑦᑎᓐᓂ. ᖃᐅᔨᒪᕗᒍᑦ ᐃᓅᓯᖅ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓂᖓᓂᒃ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓱᖅᑎᐅᖅᑎ