ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒪᐃ 08, 2020
ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ. ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓘᓪᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᒪᐃ 06, 2020
ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓘᓪᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᒪᐃ 06, 2020
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᐅᖅᐳᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᖁᑎᖃᐅᖅᐳᕐᓗ ᒪᓂᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓂᕐᓗᒡᕕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᓯᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ. ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑐᒪᕙᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓱᓕ ᑕᒫᓃᑉᐳᒍᑦ, ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᖢᑕᓗ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᒫᓐᓇ ᐊᔪᕐᓇᓯᑐᖅᓯᐅᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒦᓐᓂᑦᑎᓐᓂ. ᖃᐅᔨᒪᕗᒍᑦ ᐃᓅᓯᖅ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓂᖓᓂᒃ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓱᖅᑎᐅᖅᑎ
ᒪᐃ 04, 2020
ᓘᑦᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐸᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᙱᓐᓂᖓᓂ ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅᑐᓕᓐᓂᒃ 19 ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᔭᒥᓂᖅ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᖓᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒻᒪᖅᑐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓐᓂᕆᐊᖓᓂᒃ ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑑᓂᖓᓂᒃ.
ᒪᐃ 04, 2020
ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑕ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᑕᖃᙱᓚᖅ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓵᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᖅ ᓱᓕᙱᖦᖢᓂ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᕋᐃᓚᐅᕐᒪᑦ.
ᒪᐃ 01, 2020
1,285 −ᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓯᐅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᓄᑦ, ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᑭᐅᓯᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᑦᑖᖅᑐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ.
ᒪᐃ 01, 2020
ᓱᓕ ᐊᑕᐅᓯᐅᕗᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᑦᑖᖅᑐᖅ ᐱᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᓪᓗᒥ, ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ 602-ᖑᓕᖅᑐᑦ. 196 ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ, 406−ᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓃᖅᖢᑎᒃ.
ᐄᐳᕈ 30, 2020
ᓘᑦᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅᑐᑖᖅᓯᒪᔪᒥᒃ 19 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᐄᐳᕈ 30, 2020
ᐅᓪᓗᒥ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓚᕆᓕᖅᐳᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕕᐅᓪᓚᑦᑖᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑕᖃᓕᖕᓂᖓᓂᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ.
ᐄᐳᕈ 29, 2020
ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓘᓪᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᔪᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᓪᓗᒥ, ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ 580-ᖑᓕᖅᑐᑦ. 219 ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ, 361−ᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓃᖅᖢᑎᒃ.