ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

Media Releases

ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᑦ − ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓲᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ

Inuktitut