ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒪᐃ 01, 2019
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ,
ᐄᐳᕈ 26, 2019
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᑎᑦᑎᕗᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᒫᓃᑉᐳᖔᕈᑎᑦ ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᒃ.
ᐄᐳᕈ 26, 2019
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐃᓂᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᓂᒃ ᐆᒥᖓ, ᔨᒥ ᓅᐳᓪ ᓄᖃᖅᖠᖅ, ᒥᓂᔅᑕᐅᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᒡᓕᕆᓂᐊᓕᖅᖢᓂᐅᒃ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᑐᓕᖅᓂᐊᖅᖢᓂ ᒪᐃ 13, 2019−ᒥ.
ᐄᐳᕈ 25, 2019
ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᖏᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᐊᑭᓕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑭᓖᑎᑦᑎᔩᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃᓗ ᐊᑭᓕᒃᓴᓂᒃ ᐊᕝᕗᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕋᓲᑎᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂ.
ᐄᐳᕈ 25, 2019
ᑕᒪᐅᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᑐᓄᓂᖕᒧᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓛᖅᑐᖅ ᓯᑎᐱᕆ 16, 2019−ᒥᑦ.
ᐄᐳᕈ 18, 2019
ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᒪᕐᕉᓐᓄᑦ ᓄᓇᓖᓐᓅᓚᖅᑐᑦ ᐄᑉᐳᒥᑦ-ᒪᐃᒥᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓗᒍ ᒥᔅᓵᓄᑦ:
ᐄᐳᕈ 18, 2019
ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᓚᐅᑲᒍᒪᓂᐊᖅᐱᑦ? ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓗᑎᒃ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᒫ:
ᐄᐳᕈ 17, 2019
ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ 2019-ᒥ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ/ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ.
ᐄᐳᕈ 16, 2019
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᒃᑕᖅᑎᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ, ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑎᓕᐅᖅᑲᐅᕗᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐳᓚᕋᖅᐸᒃᑐᓂᑦ ᓄᓇᕘᒥ.