ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

Palituq Outfitting Services

Info

ᐊᕐᕌᒍ - ᐅᓪᓗᖓ: 
2019
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᐊᑎᖓ: 
Palituq Outfitting Services
Licence type: 
Outfitter Licence
ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ: 
Clyde River

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ

ᑭᓱᓕᕆᔨ: 
Levi Palituq
ᐊᑎᖓ: 
Owner
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 
867-924-6108
ᑐᕌᕈᑎᖓ: 
PO Box 99 Clyde River, NU
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
X0A 0E0
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: 
ᓄᓇᕘᒻᒦᑉᐸ (ᐄ/ᐋᒃᑲ?): 
Yes

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ

ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
2019.OL.215.016
ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
No
ᐅᖃᐅᓯᖅ: 
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ: 
ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ, ᑎᓴᒪᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᖅ, ᕿᒧᒃᓯᕐᓂᖅ, ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ ᐊᕙᑎᒥ ᓱᕐᕋᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑯᑦ, ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ, ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᖅ