ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

Inukpak Outfitting

Info

ᐊᕐᕌᒍ - ᐅᓪᓗᖓ: 
2020
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᐊᑎᖓ: 
Inukpak Outfitting Inc.
Licence type: 
Outfitter Licence
ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ: 
Pangnirtung, Qikiqtarjuaq, Kimmirut, Iqaluit

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ

ᑭᓱᓕᕆᔨ: 
Louis-Philip Pothier
ᐊᑎᖓ: 
Owner
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 
867 222 6489
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 
867-979-7489
ᑐᕌᕈᑎᖓ: 
PO Box 11392, 3310 Niaqunngusiariaq street, Iqaluit
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
X0A 1H0
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: 
ᓄᓇᕘᒻᒦᑉᐸ (ᐄ/ᐋᒃᑲ?): 
Yes

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ

ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
2020.OL.222.014
ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
No
ᐅᖃᐅᓯᖅ: 
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐄᕖᑎᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, Other
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ: 
ᑎᓴᒪᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᖅ, ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ, ᑕᒻᒫᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᔪᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᖃᔭᕆᐊᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᔭᖅᑐᕐᓂᖅ, ᐳᓚᕋᖅᑎᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᕿᒧᒃᓯᕐᓂᖅ, ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ, ᓯᓈᓕᐊᕐᓂᖅ, ᑲᑎᒪᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓃᓪᓗ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ, ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᖅ