ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

Katudgevik Hotel, Inns North

ᐊᕐᕌᒍ - ᐅᓪᓗᖓ: 
2020
ᐳᓚᕋᖅᑐᓄᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᕕᒃ ᐊᑎᖓ: 
Katudgevik Hotel, Inns North
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᐊᑎᖓ: 
Katudgevik Hotel, Inns North
Operator License Type: 
Tourist Establishment
ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᕕᐅᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ: 
Hotel
ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ: 
Coral Harbour

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ

ᐊᑎᖓ: 
Joe Khandual
ᑭᓱᓕᕆᔨ: 
Manager
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 
867-925-8999
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: 
ᓄᓇᕘᒻᒦᑉᐸ (ᐄ/ᐋᒃᑲ?): 
No

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ

ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
2020.EL.315.082
ᐊᐅᓪᓚᐅᔾᔨᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯ?: 
No