ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᓯᒋᕗᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 29, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᓯᒋᕗᑦ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ, ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓂᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᑐᓂᑦ ᓈᓚᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ.

ᑲᑎᒪᔨᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ. ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᔪᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᕆᔩᑦ ᓄᓇᓕᕆᔩᓪᓗ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 272
ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ  X0B 0E0
RChapple@GOV.NU.CA

ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ ᐊᒃᑑᕙ 31, 2017.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᒨᓪᓚᓕ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓕᕆᔨ/ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ
ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca