You are here

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓂᖅ − ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 24, 2023

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓂᖅ − ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᖓᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᑲᑕᒍᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᙳᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ.

ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᓂᖕᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᒥᑦ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᐸᒃᑭᕗᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᑕᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ.

ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᑦ ᐱᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑲᑎᒫᓂᒃᑳᖓᑕ.

ᐱᔪᒪᓂᖃᖅᑐᑦ ᑐᓐᓂᖁᑎᖃᖅᓯᒪᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ BAC@gov.nu.ca ᔪᓚᐃ 9, 2023 ᑐᖔᓂ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕼᐊᓚ ᑑᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
867-975-5406
hduale@gov.nu.ca