ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᒌᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑮᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕇᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ 2017ᒥ−2018ᒧ

ᓯᑎᐱᕆ 18, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᒌᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑮᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕇᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ 2017ᒥ−2018ᒧ

ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐱᔪᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᒃᓯᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᕿᐊᓱᖏᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᐅᒐᔭᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᒐᔭᖅᑐᑦ 2018ᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᒌᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄ ᐊᕐᕌᒍᓕᖕᓄᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᑦ 15 ᐊᒻᒪᓗ 22. ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᐊᑖᓂᑦᑐᓂᑦ ᐊᔪᙱᑕᖃᕈᑎᒃ:

  • ᐱᕙᕇᕐᓗᒍᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑎᑎᕋᕆᐊᓕᒃ
  • ᑎᑎᖄᖕᓂᒃᒪᕐᕉᖕᓂᒃᑐᓂᓯᖃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᑦᐃᓕᖕᓂᒃᖃᐅᔨᒪᔫᖕᓂᒃ
  • ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦᐃᓚᒋᓗᒍ
  • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ
  • ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦᐅᑯᓇᓂᑕᖅᑭᓂᑦᓄᕕᐱᕆ2017ᒥᑦᐊᒻᒪᓗᒫᑦᓯ2018ᒥᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦᐊᒻᒪᓗᑐᒃᓯᕋᕈᒪᒍᕕᑦᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᒋᔪᒪᔭᕐᓄᑦᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦᓖᕼᐊᑦᔫᔅᐅᕗᖓ sportprogramregistration@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ1-888-765-5506.

ᑐᒃᓯᕋᕈᒪᔪᓄᑦᒪᑐᕕᓕᒃᑕᓪᓕᕐᒥᕐᒥᑦᓯᑎᐱᕆ29, 2017ᒥ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦᖃᐅᔨᒋᐊᖅᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᒨᓪᓚᓕ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨ/ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨ
ᓄᓇᓕᖕᓂᑦᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca