You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 02, 2022

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ

ᒪᒃᑯᒃᖢᑎᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑕᐅᕕᑦ ᐅᑭᐅᖃᖅᑎᒋᓪᓗᑎᑦ 16 ᐊᒻᒪ 21 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ? ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᒻᒪᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ 2022−23 ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᐱᓕᕆᓲᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᓂ ᓴᓂᓕᕆᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᑐᔪᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓗᑎᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᓂ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑭᐱᙳᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ, ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᒍᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᙱᓪᓗᓂ ᐱᕕᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᑦ:

  • ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᐊᔪᕈᓃᖅᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᖅᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᙱᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ.
  • ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᖓᓐᓂᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᖏᓪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ.
  • ᐅᐸᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ.
  • ᐱᕕᖃᖅᐸᒃᓗᓂ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᙱᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓄᑦ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᔪᐊᕐᓂᕐᓂ ᓲᕐᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓃᑦ (AWG).

ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ 2022−23 ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᓕᒃ ᓯᑎᐱᕆ 19, 2022. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᓗᒍ SRInfo@gov.nu.ca.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓱᓕᑳ ᑐᐊᐃᐅᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
867-975-5406
sdualel@gov.nu.ca