You are here

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᑦ: ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᔨᒃᓴᓂᒃ

ᒪᐃ 19, 2023

ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔪᒪᒐᓗᐊᕐᒪᑕ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓈᓚᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐅᓐᓂᓪᓗᒍᑕᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᑦᓱᑎᒃ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ. ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᓕᒫᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸᒃᖢᑎᒃ.

ᑲᑎᒪᔨᙳᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ CGSComms@gov.nu.ca.

ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᔫᓂ 16, 2023-ᒥ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕼᐊᓚ ᑐᐊᔪᓪ 
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ 
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
867-975-5406
hduale@gov.nu.ca