ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᑭᖓ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓂᐊᓕᖅᑐᖅ ᐸᐅᕐᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ

ᒫᑦᓯ 31, 2021

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᑭᖓ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓂᐊᓕᖅᑐᖅ ᐸᐅᕐᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᐃᕆᓕ 1, 2021, ᑲᓇᑕᒥ ᐸᐅᕐᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᑦ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕈᑕᐅᓛᓕᕐᒪᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓕᖕᒧᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ.

ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

ᑲᓇᑕᒥ ᐸᐅᕐᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᒧᑦ ᐊᑭᖓ (ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᖃᓪᓗᑎᒧᑦ (ᓖᑕ))      
ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᐃᕆᓕ 1, 2021
ᒑᓴᓖ (ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ) $0.0663 $0.0221 $0.0884
ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᒧᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ (ᐃᒐᓯᐅᑦ) $0.0805 $0.0268 $0.1073
ᓱᐴᔫᖅᓯᐅᑦ (ᓈᑉᑕ) $0.0676 $0.0226 $0.0902

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᐅᕐᒧᑦ ᐊᑭᖓ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ, ᓇᓕᒧᒌᓕᖅᑎᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐸᐅᕐᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᒧᑦ 50%−ᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᐊᑭᒃᖠᒋᐊᕈᑕᐅᕙᒃᖢᓂᓗ ᐊᑭᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓲᒧᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ. ᖃᖓᑕᓲᖅᓯᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒐᓯᐅᑎᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᒋᔭᐅᓲᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᑭᑭᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᐅᕐᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᒧᑦ.

ᕿᒥᕐᕈᔪᒪᒍᔅᓯᐅᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 2021−ᒧᑦ, ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᐳᓯ: https://gov.nu.ca/sites/default/files/retail_fuel_price_list_effective_a...

ᕿᒥᕐᕈᔪᒪᒍᔅᓯᐅᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 2020−ᒧᑦ, ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᐳᓯ: https://gov.nu.ca/sites/default/files/retail_fuel_price_list_effective_a...

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒪᔅᑖᕙ ᐃᐅᕆᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
867-975-5406
meric@gov.nu.ca