Logo Home

You are here

ᑐᙵᓱᒋᑦᑎ ᒥᓂᔅᑕᒦᖓᕐᑐᖅ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓂᑦ

 

 − ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ; ᐹᒥᓚ ᕼᐊᑯᓐᖓᖅ ᒍᕉᔅ , ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓ, ᒥᓂᔅᑕ  ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ  ᒥᓂᔅᑕᓗ  ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ 

 

 

 

 ᓄᑖᖅ! ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑦ 2023