You are here

ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ

ᐃᒥᐊᓗᑦᑖᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ (EST) - ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᐅᑉ ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ ᐅᕝᕙ:

 • ᓈᑏᖑᔭᖅ − ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ
 • ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᑦ − 1ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 4ᒧᑦ (ᓂᐅᕕᕆᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ 60ᒥᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᑐᕌᖓᔪᖅ)
 • ᐊᐃᑉᐹ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ
 • ᐱᖓᔪᐊᑦ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ
 • ᕿᑎᖅᑰᑦ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ
 • ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ
 • ᓯᕙᑖᕐᕕᒃ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ


ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ (CST) ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᐅᑉ ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ ᐅᕝᕙ:

 • ᓈᑏᖑᔭᖅ − ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ
 • ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᑦ − ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ
 • ᐊᐃᑉᐹ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ
 • ᐱᖓᔪᐊᑦ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ
 • ᕿᑎᖅᑰᑦ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ
 • ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ
 • ᓯᕙᑖᕐᕕᒃ − ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥᑦ 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ

ᒥᑭᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔪᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᕆᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ, ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᖃᓂᒃᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᖕᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ, ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᐃᓱᓕᑦᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓯᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ. ᓂᐅᕕᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ ᓇᖏᕐᓗᑎᑦ 2 ᒦᑕᓂᒃ ᐅᖓᓯᒌᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᑦ ᐅᑕᖅᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᑭᓕᕇᓕᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ. ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᒥᐊᓗᑦᑖᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᑮᓇᐅᔭᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᖃᑦᑕᕈᒪᔾᔮᔪᓪᓃᖅᑐᖅ. ᐊᐅᒃᑕᔫᑦ ᐊᑭᑦᑐᖅᑖᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᐊᐅᒃᑕᔫᑦ (ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᐊᑮᑦᑐᖅᕉᓐᓇᐅᑏᑦ) ᓱᓕ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐊᑭᓕᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᐊᑮᑦᑐᖅᑖᕈᓐᓇᐅᑎᙳᐊᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᕙᒃᐳᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᓂ, ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᓪᓗ ᑎᑎᖅᑲᑦᑯᕕᖕᓂ. ᐃᓪᓗᓪᓕᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᐸᐃᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᒨᓯᑲᐅᑎᒋᓗᒍᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓗᒍᓗ ᓂᐅᕕᕈᒪᔭᕐᓄᑦ.