ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᐅᕕᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᒃᑎᔅᓯᒍᑎᑦ

ᐱᕕᒃᓴᖃᑦᑎᑦᑎᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᕗᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᖃᒃᐸᒃᑐᓄᑦ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᖏᓚᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᒋᐊᖃᕐᓗᑎᒍ. ᑕᒪᕐᒥᓕᒫᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᕙᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᕈᑎᒥᓂᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖁᔨᒍᑎᖏᑦ. ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓᓪᓗᐊᖅ ᐊᑭᓖᖁᔨᒍᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐊᑏ ᐅᖃᕐᕕᒋᓚᐅᒃᑭᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊᓪᓗᐊᖅ ᐱᓕᕆᕕᑦ ᐅᖄᓚᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᓪᓗ ᑕᐅᓇᓃᑉᐳᑦ ᐊᑖᓂ.

ᐱᓕᕆᕕᓐᓄᑦ ᐅᖃᕐᕕᒃᓴᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᑎᒃᓴᖏᑦ

ᐊᑭᓖᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑎᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᑐᐊᕆᓂᐊᕐᓗᓂᒋᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖁᔨᔪᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᑎᓗᒋᑦ ᑎᑎᖃᕐᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᑎᒍ, ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃᑰᖅᑎᔅᓯᒍᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᐊᐅᒃᑕᔪᑦ ᐊᑭᓖᕙᒌᕈᑎᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᑏ ᐅᖄᓚᓚᐅᕆᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓈᓴᐅᑎᓕᓐᓄᑦ:

  • ᐃᖃᓗᓐᓂ: 867-975-5808
  • ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ: 867-645-8517
  • ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ: 867-983-4043

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᓂᕆᐅᓐᓂᐊᖅᐳᓯ ᑭᖑᕙᓯᓐᓂᐅᓴᒐᑦᑕ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᑦᑎᓐᓂ. ᖁᔭᓐᓇᒥᒃ ᕿᓄᐃᓲᕈᓐᓇᕋᑦᓯ.