ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑐᙵᓱᒋᑦᑎ ᒥᓂᔅᑕᒦᖓᕐᑐᖅ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓂᑦ

ᐱᓕᕆᐊᕐᕕᐅᑉ  ᒥᑦᓵᓄᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒥᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖏᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᔾᔨᓇᖅᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓪᓗ ᐱᖅᑯᓯᐅᔪᓂᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕆᓂᐊᖅᑕᑎᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑐᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐸᐸᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᑦ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ. ᑎᐅᕆᕗᖓ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᖁᔨᑦᓱᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᑐᖁᔨᑦᓱᑕᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᓗ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖏᓐᓂᓪᓗ” − ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ. ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ , ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ  ᒥᓂᔅᑕᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓕᕆᔨᑯᓄᑦ