You are here

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

 

ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

ᐃᕝᕕᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑕᐃᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᑦ ᓂᕕᙵᑖᖓᓂ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐊᖅᐳᑦ ᓇᑭᙶᕐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᙳᐊᒐᕐᓂᒃ ᒥᖅᓱᒐᕐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ.

ᐅᑯᐊ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᐊᑕᖅᐳᖅ, ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ.

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅᐱᒋᑦ

ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑦᑎᖅᓯᓂᖅ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓗᒍ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇ ᓂᕕᙵᑖᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᕗᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᙱᖦᖢᑎᒡᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᕈᒪᔪᑦ!

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ:

 • ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ

 • ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᙳᐊᒐᕐᓂᒃ ᒥᖅᓱᒐᕐᓂᓪᓗ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᔫᑳᓐᒥ, ᓄᓇᑦᑎᐊᒥ, ᓄᓇᕕᖕᒥ ᓛᐸᑐᐊᒥᓗ ᓴᓇᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ

 • “ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᖑᙱᑦᑐᓂᒃ” ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂᓗ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓗᑎᑦ ᑎᑎᕋᕈᕕᑦ, ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓇᔭᖅᐳᑎᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᕝᕕᖕᒧᑦ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑕᕕᑦ ᐃᕝᕕᓪᓗ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᒥᖅᓱᒐᕐᓂᒡᓗ ᐱᐅᒃᓴᖅᑐᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᒪᖃᑦᑕᕐᒪᑕ, ᓴᓇᐅᒐᖅᐱᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖓᓂᒃ, ᖃᓄᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᒥᖅᓱᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐃᓚᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ

ᑭᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂ ᑕᖅᓴᖓᓂᓪᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᐸ?

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓄᑦ, ᓄᓇᕘᒥᐅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᓄᓇᕘᒥᐅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᓗᑎᓪᓗ, ᓴᓇᙳᐊᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᒥᖅᓱᒐᓕᐅᖅᐸᒡᓗᑎᓪᓗ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ-ᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ: ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ ᒥᖅᓱᒐᕐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ. ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ.

ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᒥᖅᓱᒐᐃᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐆᒧᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ, ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᖢᓂ “ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒡᒐᒥᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ.” ᑖᓐᓇ ᐅᑯᓂᖓ ᑐᑭᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒃᑯᐊᑐᐊᖑᙱᖦᖢᑎᒃ: ᐅᔭᖅᑲᒥᒃ, ᑑᒑᕐᒥᒃ, ᓇᒡᔪᖕᒥᒡᓗ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ; ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒥᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ; ᔭᕐᕋᓂᒃ; ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ, ᓴᓂᕋᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᕕᖅᓵᒃᓴᓄᑦ ᑕᖅᓯᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ; ᐴᓕᐊᕆᓯᒪᔪᓂᒃ; ᒫᓐᓇᓕᓴᕐᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᑦᑎᐊᕙᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᑐᖃᖏᓐᓂᒃ; ᐊᒻᒪ ᑕᑯᒥᓇᕈᑎᓂᒃ ᓴᕕᕋᔭᖕᓂᒡᓗ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᖑᓂᖏᓐᓂᒃ ᒥᖅᓱᒐᐅᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᖢᓂᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑦᑎᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᙱᑉᐳᑦ. ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᖕᒥ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ.

ᖃᓄᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐊᑐᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐱᐅᒃ

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓗᑎᑦ ᑎᑎᕌᓂᒃᑯᕕᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᓄᑦ ᑕᖅᓴᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑕᑎᑦ ᒥᖅᓱᖅᑕᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᒪᓗᒋᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᓄᑦ ᑕᖅᓴᖅ ᐅᑯᓇᓂ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ:

 • ᓂᕕᙵᑖᖅ (ᓂᕕᙵᑖᑦ ᕿᓚᕈᑎᖃᖅᐳᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ ᕿᓚᒍᓐᓇᖅᖢᒍ)

 • ᓂᐱᑎᒐᖅ (ᓂᐱᑎᒐᑦ ᓂᕕᙵᑖᖓᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ, ᓴᓇᙳᐊᒐᐅᑉ ᐊᑖᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑕᐅᔫᑉ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᔫᓪᓗ ᑐᓄᐊᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᓗᓂ)

 • ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ (ᐱᖓᓱᑦ ᒥᑭᓕᕇᒃᖢᑎᒃ. ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᔭᐸᐅᑉ ᓇᓴᐅᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᒥᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ, ᓂᕈᒥᐊᒐᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᒍᑦ ᐳᐊᓘᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᒍᑦ)

 

ᖃᓄᖅ ᑎᑎᕋᕆᐊᖃᖅᐸ ᓂᕕᙵᑖᖅ?

ᓂᕕᙵᑖᖅ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐊᑏᑦ, ᓄᓇᐃᓪᓗ, ᓴᓇᐅᒐᖅᐱᑦ ᑭᓲᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᕝᕕᒋᔭᕕᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒪᕙᒃᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓪᓚᑦᑖᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ. ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᓂᕕᙵᑖᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ.

ᓂᕕᙵᑖᑦ ᓂᐱᑎᒐᐃᓪᓗ ᐊᑭᖄᕐᔪᒃᑐᑦ:

 • ᓂᐱᑎᒐᐃᑦ - ᐊᑭᖓ: $5.00 96-ᖑᓪᓗᑎᒃ ᓂᐱᑎᒐᐃᑦ.

 • ᓂᕕᙵᑖᑦ - ᐊᑭᖓ: $0.15 ᐊᑐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ $15.00 100-ᓄᑦ ᓂᕕᙵᑖᓄᑦ.

 • ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦ (ᐱᖓᓱᑦ ᒥᑭᓕᕇᒃᑐᑦ - ᐊᑭᖓ: $0.15 ᐊᑕᐅᓯᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ $15.00 100-ᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓄᑦ.

ᐊᓯᖏᑦ ᑕᖅᓵᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᑦᑖᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕈᓘᔭᐃᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᕆᕗᑦ ᐊᑭᖃᙱᖦᖢᑎᒃ. ᒪᑯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐸᑦᑕᑯᓗᐃᑦ (ᒪᑭᑦᑕᐃᑦ) ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᓪᓗ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒥᒃ-ᐊᑐᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕝᕕᖕᓄᑦ. ᑕᕝᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐸᑎᑦ.
Check them out here.

questions & answers

Q: Who can use the brand and logo for Nunavut arts and crafts?
A: The brand program can be used by:

 • any artist who lives in Nunavut and makes a living from arts and crafts;
 • retailers and wholesalers anywhere in the world who sell authentic Nunavut arts and crafts.

Q: Who owns the trademark for the Nunavut brand for arts and crafts?
A: The trademark is owned by the Government of Nunavut and administered by the Department of Economic Development and Transportation.

Q: Why is there a need for a logo?
A: The development of an international brand for Nunavut is fundamental to marketing and establishing a nationally, and internationally, recognized presence of Nunavut’s arts and crafts.

Q: Who is responsible for the implementation of the branding program for Nunavut arts and crafts?
A: The Department of Economic Development and Transportation is responsible for implementation of the branding program as well as for monitoring on going registration and usage of the brand and the logo?

Q: How does EDT ensure control of the logo?
A: Guidelines and standards have been developed for the use of the logo to ensure a clear and consistent image representing the mark of authenticity for Nunavut arts and crafts. The Government of Nunavut has registered the Authentic Nunavut logo as a trademark under the Trademark Act of Nunavut.

Q: How do I become part of the program?
A: Registration packages are available at www.nunavutarts.com, at your Regional EDT office and at the Nunavut Arts and Crafts Association.

Q: How much does the program cost to join?
A: Registration for the program is free of charge. Tags and stickers are available
for a fee. See page 3 for pricing details.

Q: What does the logo represent?
A: This design combines all the elements of the land in Nunavut – earth, water and sun. This holistic image resonated with the artists because, “This is Nunavut. It says it all.” Artists shared their observations, thoughts and feelings about life on the land, the joy of geography, discovering the land and how the land sustains them. The land brings the artists happiness, which is shared through their art.

Q: How was the logo developed?
A: Brand logo design goals were established through an inclusive, interview process with artists at the Nunavut Arts Festival in June 2008, we learned that the priority for all Nunavut artists is ‘the land’ and the profound influence of the implicit landscape/environment. The cultural story of the Inuit was also expressed as intimately connected to the ‘land’.

The artists set the following brand logo design goals:

 • connection to the land (“I want my art to speak the land it comes from”);
 • place of origin (for people and for artwork);
 • authenticity (made by an artist from Nunavut); and,
 • hopefulness, optimism, togetherness.

Q: Does this logo replace the Igloo Tag?
A: No, this logo does not replace the Igloo Tag. The two logos can be used together by retailers. The Department of Economic Development and Transportation is negotiating with Indian and Northern Affairs Canada for an official partnership between the two programs.

Q: Where can I get information about the brand logo and the program?
A: Information about the brand logo and the program is available through the Department of Economic Development and Transportation from the territorial