You are here

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔩᑦ: ᐃᓄᐃᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᒪᔪᑦ

ᒫᑦᓯ 30, 2023

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔩᑦ: ᐃᓄᐃᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᒪᔪᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔩᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᒪᔪᓂ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᓇᔭᖅᑐᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᔾᔭᐅᓴᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᓄᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔩᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᓪᓗ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᐃ 1-ᒥᑦ ᒪᐃ 10-ᒧᑦ. ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐱᓇᔪᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᐅᓕᕐᓂᐊᕆᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᐊᐅᔭᐅᓂᖓᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᑐᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖅᑖᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐳᓚᕋᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. 

ᐱᓇᓱᐊᕈᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᖅᑐᑦ. ᐃᓱᖃᖅᑐᓂ ᐱᑕᖃᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᓇᔪᒃᑐᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.

ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ:

  • ᓄᓇᕗᑦᒧᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᒥᒃ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓗᓂ.
  • ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᓕᒃ 19−ᓂᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓅᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓅᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖁᑎᓕᒫᖏᑦ ᑎᓕᐅᕆᔭᐅᕗᑦ ᐱᓇᔪᒃᓗᑎᒃ.. ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐅᐃᕖᑐᓪᓗ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐱᓇᔪᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᓈᕐᓗᒍ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᓐᓂᑦ cruisenunavut@gov.nu.ca. ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ ᐊᐃᕆᓕ 8.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑯᕆᔅᑕᕗ ᒋᕐᓚᒃ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ, ᐅᕗᖓ 867-975-7804, ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ CruiseNunavut@gov.nu.ca.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᑦᓰᓐ ᑦᓵᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
867-975-7818
wchan@gov.nu.ca