ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᐱᔪᒃᓯᕙᖕᓃᑦ ᐊᕙᑎᒥᒡᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᑕᒡᕙᐅᕗᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᓂᑦ

ᐊᒐᓯ 14, 2018

ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᐱᔪᒃᓯᕙᖕᓃᑦ ᐊᕙᑎᒥᒡᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᑕᒡᕙᐅᕗᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᓂᑦ
ᐊᐅᒍᔅᓯ 14, 2018 − ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓱᓕᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒧᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ−ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᔪᒃᓯᔪᓐᓇᖕᓂᖏᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᑐᓗᖅᑕᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᒡᕖᕐᓗᒋᑦ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᖕᒧᑦ, ᓴᖅᑭᑉᐹᓪᓕᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᓲᓄᑦ, ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕐᓗᒋᓪᓗ ᓈᒻᒪᖕᓂᖏᑦ ᐱᕕᖏᓪᓗ ᒪᓕᒐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᑦ. ᐃᓱᐊᓂᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᐃᓐᓇᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂᒡᓗ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᑐᒥᑦ ᒪᓕᒐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒧᑦ ᐱᔪᒃᓯᓂᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᕙᑎᒥᒡᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ.

17 ᐳᓴᓐᑎᐅᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ GDP−ᖓᓐᓂᑦ, 47 ᐳᓴᓐᑎ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ 1.8 ᒥᓕᐊᓐᓂᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ 2017−ᒥᑦ, ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓂᓪᓚᖓᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ. ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕗᒧᐊᒃᓯᓗᑎᒃ ᓴᓗᒪᔪᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒥᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕐᓗᒋᓪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᔪᒃᓯᓯᒪᕙᖕᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐱᐅᓪᓚᕆᖕᓂᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓴᓇᕝᕕᖏᑦ, ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖏᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᓂᑦ, ᓇᓗᓇᙱᓚᖅ ᐊᕙᑎᒥᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᓗ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᕈᓐᓇᖕᒪᑎᒃ.

ᑲᑎᖦᖢᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᓄᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᓴᓇᕝᕕᐅᓲᓄᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᒥᓂᔅᑕᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᐊᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ: ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᕐᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᑦᑎᓐᓂᑦ; ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᐱᓇᔪᒃᐸᖕᓂᐅᑉ ᓇᓗᓇᙱᓪᓗᓂᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᓂᑦ; ᐱᖃᕆᐊᖃᖕᓂᖅ ᒪᑭᒪᐅᑎᒥᑦ ᑲᓇᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓂᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᒃᓴᖏᑦ; ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᕐᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒥᑦ. ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖕᒥᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒡᓗ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑐᒃᓯᕌᖑᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᖓᓂᑦ.

ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐊᖏᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖕᓂᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᓯᕗᒧᐊᖁᓪᓗᑎᒍᑦ ᓴᓇᔨᙳᕋᓱᖕᓂᖕᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ, ᓄᑖᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓗᑕ ᓂᐅᕕᒐᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ, ᓇᓕᒧᓕᕐᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᓄᓪᓗ, ᐃᓚᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑐᑦ. ᓄᓇᕐᔪᐊᒧᑦ, ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓴᓇᐅᒐᑦ "ᐊᑎᖏᑦ" ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᖕᒥᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᖢᓂᓗ ᐱᔪᒃᓯᕕᖃᕈᓐᓇᖕᓂᖅᐳᑦ.
ᒥᓂᔅᑕ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᑦ ᑭᓱᓪᓚᕆᖕᓂᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑖᓂᑦ, ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᑕᐃᑯᑎᒎᓇᕐᓗ ᐱᖓᓱᐃᓕᖓᔪᑎᒍᑦ−ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑐᙵᕕᐊᓂᑦ ᓴᓗᒪᔪᒥᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖕᒥᑦ ᓯᓚᐅᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ. ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓪᓗ ᒐᕙᒪᓕᒫᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓗᐊᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᓈᒻᒪᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᑖ ᐊᔾᔨᒌᒃᔫᒥᔪᓂᒡᓗ ᐱᐅᓯᖕᓂᑦ ᑲᑉᐳᔾᔭᖅᑐᓅᖅᑐᓄᑦ ᐱᖁᑎᓄᓪᓗ, ᐊᑐᓕᖕᓂᕐᓗ 0−ᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓄᑦ ᒪᓕᒐᓂᒃ, ᓴᖅᑭᔮᕐᔫᒥᑎᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑐᖕᓂᖅ ᑎᑎᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓄᑦ, ᐃᒡᓗᓄᑦ ᓴᓇᕝᕕᐅᔪᓄᓪᓗ. ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᐊᓂ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᒪᑭᒪᐅᑎᓂᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᓄᑖᙳᖅᑎᕆᓂᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᓯᐅᕈᑎᑦ, ᐊᑐᓗᐊᕈᓐᓃᕐᓗᑎᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᑐᖅᑐᓂ ᐆᒻᒪᖅᑯᓯᐅᕈᑎᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᐅᖓᓯᒃᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᓂ, ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅ ᐊᑐᓕᖕᓂᕐᓗ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖕᓂᑦ. ᒥᓂᔅᑕᐃᑦᑕᐅᖅ ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᐅᔭᖅᑐᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐅᑐᖅᑰᑕᒥᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᕙᑎᒥᒡᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒧᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᓄᑦ ᐆᖅᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ.

ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑐᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖕᓂᖕᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᓂᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᑎᓂᒡᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒍᑎᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑲᒌᖕᓂᖕᓂᑦ, ᓄᑖᓂᑦ, ᐱᐅᔪᓂᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᓪᓗ ᐅᐱᒋᔭᐅᓗᑎᒃ, ᒪᑭᒪᐅᑎᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖕᓂᑦ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖕᓂᖅ. ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᓂᑦ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᓕᕆᔨᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᒻᒪᕇᑦ, ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕆᐊᖃᖕᓂᖕᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖕᒥᓪᓗ ᓄᓇᒥᙶᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐅᑐᖅᑰᑕᖏᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐅᔭᕋᐃᑦ ᓴᕕᕋᔭᓄᓪᓗ ᐱᕙᒌᔭᐅᑖᓂᑦ − ᓴᖅᑭᑕᐅᓛᖅᑐᑦ 2019 ᐱᒋᐊᖕᓂᖓᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᒻᒪᕆᖕᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖕᓂᒃᑯᓪᓗ. ᐃᒃᐱᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓪᓗ ᒐᕙᒪᓕᒫᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᒃᓴᖏᓪᓗ, ᐱᕙᒌᔭᐅᑎ ᐊᑐᕐᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐱᓇᔪᒃᓯᒪᓗᑎᒃ ᑲᔪᓰᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᑦ ᓴᕕᕋᔭᖕᓂᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᓪᓚᑦᑖᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖓᓂᒡᓗ, ᐃᓕᓴᕆᓗᒋᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᙱᓂᕆᔭᖏᑦ, ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐃᓕᔭᐅᓗᓂᓗ ᑲᓇᑕ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖕᒧᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᓄᑦ.
ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᑦ 2017-ᒥ, ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕈᓘᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕ−ᐊᒥᐊᓕᒃᑲᑦ ᑕᐅᕐᓰᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᑲᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓴᓈᕆᔭᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒧᓪᓗ. ᐊᖏᓚᐅᖕᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᒐᒃᓴᓂᑦ

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖕᓂᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᓗᑎᒡᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᖕᓂᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᓂᓪᓗ.
ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᖁᔭᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᑕᐃᕕᑦ ᐊᕿᐊᕈᖕᒥᑦ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᒥᓂᔅᑕ ᔩᓂ ᕼᐊᑯᖓᒃ ᐃᕼᐊᓪᓗᐊᖕᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᓚᐅᖕᓂᖓᓂᒡᓗ 2018−ᒥᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ.
ᑲᑎᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᒥᙶᖅᑐᓄᑦ ᐱᕈᕈᑕᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᓇᔪᒃᐸᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᕙᑎᒥᒡᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ, ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᓛᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2019-ᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᖏᓐᓂᐅᓛᖅᑐᑦ ᑉᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐋᒥᑦ.

ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ:

"ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᕿᓃᓐᓇᖅᐸᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐅᔭᕋᖕᓂᑦ ᓴᕕᕋᔭᖕᓂᓪᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᒡᓘᓐᓃᑦ, ᑲᓇᑕ ᐊᔾᔨᖃᔮᙱᑦᑐᖅ. ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐱᔭᐅᔪᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᑲᒪᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑐᖃᑦᑖᓂᒃᑕᕗᑦ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕐᕕᒋᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᖅᐸᒃᑐᓂ.”

ᐊᒪᕐᔩᑦ ᓲᕼᐃ
ᑲᓇᑕᒥ ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓄᑦ

“ᓄᓇᕗᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓴᙱᑦᑐᓂᒡᓗ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕙᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓛᖑᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ. ᒐᕙᒪᓂ ᑭᓱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᓂ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᒃ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᓕᖁᓇᒍᑦ ᑭᖑᕚᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᑦᑐᑦ, ᐅᖓᓯᒃᑐᒦᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓂᒋᔭᖅᖠᖃᙱᑦᑐᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᒧᑦ-ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᓄᓪᓗ ᓴᖅᑭᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ.”

ᑕᐃᕕᑦ ᐊᕿᐊᕈᖅ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ

"ᓴᙱᔪᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᖕᓂᖅ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖕᒥᑦ ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᖅ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᖓᓱᐃᓕᖓᔪᑦ−ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑐᙵᕕᐊᓂᑦ ᓴᓗᒪᔪᒃᑯᑦ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᖅ ᓯᓚᐅᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ, ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᓱᒃᖢᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ, ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᓂ ᒪᑭᒪᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᓲᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖕᓂᐊᖅᑐᑦ."

ᔩᓂ ᐃHᐊᓗᐊᒃ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖᓄᓪᓗ


ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖅᑐᓕᒫᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᑎᐅᕆᐆᒧᑦ ᓴᔅᑳᑦᑐᕚᓐᒧᓪᓗ

-30-

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᑦ
ᓄᓇᒥᙶᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ
ᐋᑐᕚ
343-292-6100
NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca

ᐊᓕᒃᓵᓐᑐ ᑎᓛᖕᓴᒻᔅ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓄᑦ
343-998-1533
Alexandre.Deslongchamps@canada.ca

ᒫᑎᐅ ᐃᓛᓯᕗᐃᒃᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca

ᑖᓂᐅᓪ ᐱᒥᓐᑎᐅᓪ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᓄᓪᓗ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ
867-975-7749
dpimentel@gov.nu.ca