You are here

ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᖅ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᑲᒪᒋᔭᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᑐᕌᒐᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ, ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᖕᓃᑦ ᒥᑭᑦᑐᓪᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂ, ᓯᕗᓂᐊᓂᑦ ᒪᓕᒐᐃᓖᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒡᓗ. ᐅᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓕᖕᒥᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᒪᓕᒃᓗᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐱᔪᒥᓇᓛᖑᕗᑦ.

ᐃᑲᔫᓯᐊᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᑎᓄᓪᓗ ᐃᒪᐃᓲᓄᑦ:

  • ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᖕᓇᐅᑎᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᓖᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᓂᓛᖑᔪᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒧᑦ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᖕᓂᐊᖅᑐᓂᒡᓗ, ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓪᓗ ᑐᑭᓕᖕᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐸᖕᓇᐃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᐸᒃᑎᓪᓗᒋᓪᓗ;
  • ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᖕᓂᓕᖕᒧᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᖅᑎᓄᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓪᓗᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᖏᖅᓯᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓂᖕᒧᑦ ᐸᖕᓇᐅᑎᒥᑦ;
  • ᐊᑐᕈᓐᓇᖕᓂᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒡᓗ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓃᑦ (ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᖁᑦᑎᓛᒦᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓂᑦ ᐱᓯᒪᙱᑦᑐᓂᑦ).

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐊᑐᐊᒐᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᓇᓂ. 

 

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ

ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ