Logo Home

You are here

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᖓᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᕗᖅ. ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓂᑦ ᒐᕙᒪᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᒋᓪᓗᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᑐᑦᑕᕐᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᔅᓴᓄᓪᓗ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓂᒃ,

ᐊᑭᖃᕐᓂᖏᑦᑐᒧᑦ ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ: 1-866-934-2035-ᒧᑦ

ᐃᖃᓗᐃ: 1-867-975-5516

 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᓱᕕᓇᐃ ᒪᐃᒃ  
ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-5525
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᒃᑯᑦ: smike@gov.nu.ca

​ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ: www.ch.gov.nu.ca