ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ

Courtesy by Elder & Youth Photos

ᐃᓐᓇᑐᖃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒥ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒃᓴᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᓪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᓂ. ᐊᒻᒪᓱᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖏᓐᓄᑦ ᓄᐊᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᐃᙱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᓗ ᓂᐱᓕᐅᕆᖃᑦᑕᖅᐳᑦ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᔅᓴᓄᓪᓗ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓂᒃ,
ᐊᑭᖃᕐᓂᖏᑦᑐᒧᑦ ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ 1-866-934-2035-ᒧᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ: 1-867-975-5500 

 

ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ  ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ 1-866-684-5056

 

ᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᔨᑯᑦ

 


 

 

http://www.ch.gov.nu.ca

Contact Name: 
ᓕᐅ ᑐᓗᒐᕐᔪᕐ, ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑦᑎᔨᐅᑲᐃᓐᓇᕐᑐᖅ ᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ
Phone: 
(867) 934-2032