ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐸᐃᕆᕝᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᕆᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖕᒪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᖕᓄᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓚᐃᓴᓐᓯᓖᑦ ᐱᓕᕆᕝᕖᑦ ᒪᑯᐊᖑᕗᑦ ᐸᐃᕆᕝᕖᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᑦ, ᓚᐃᓴᓐᓯᓖᑦ ᐅᕙᑦᑎᖏᓐᓂ ᐸᐃᕆᕕᖃᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑳᖓᑕ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ. 

 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=31

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600