ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ (ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ)

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᒪᐃᑦᑑᕗᖅ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓕᖅᑐᑦ ᐊᑭᓄᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᖕᓄᑦ ᐸᐃᕆᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᑕᖅᑲᒥᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ.

 

http://www.gov.nu.ca/iu/ilinniarnilirijikkut/information/makkunniqsait-q...

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600