Logo Home

You are here

A-ᒥᑦ Z-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᓪᓗ

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ
ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᒪᓂᒪᓕᖕᒥᖕᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᖃᑎᑦᑎᔪᓇᖅᖢᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᕐᓂᑭᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᓄᓇᕗᒦᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᖢᑎᒃ ᐸᐃᕆᔭᐅᑎᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᔭᖕᓂᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᑎᓪᓗᒋᓪᓘᓃᑦ ᓄᓇᒋᖏᑕᒥᓂᒃ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᖕᒪᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓗᐊᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐸᐃᕆᕝᕖᑦ ᐊᑭᑐᓗᐊᖏᑦᑐᓗᐊᙱᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓵᑕᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᒥᒃ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖕᒪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᖕᓄᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓚᐃᓴᓐᓯᓖᑦ ᐱᓕᕆᕝᕖᑦ ᒪᑯᐊᖑᕗᑦ ᐸᐃᕆᕝᕖᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᑦ, ᓚᐃᓴᓐᓯᓖᑦ ᐅᕙᑦᑎᖏᓐᓂ ᐸᐃᕆᕕᖃᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑳᖓᑕ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ.
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᓕᒫᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.