ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

A-ᒥᑦ Z-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᓪᓗ

All
ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂᒃ ᐊᔾᔨᓪᓗᐊᖓᓂ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᔭᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᖅ.