Logo Home

You are here

A-ᒥᑦ Z-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᓪᓗ

All
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᒃᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ, ᐊᑐᖅᑐᐊᒐᒃᓴᓂᒃ, ᐃᑲᔫᑕᐅᕙᖕᒥᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕋᓱᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒧᑦ. ᐱᓕᕆᕝᕕᒡᓗ ᑲᒪᕙᖕᒥᔪᑦ ᑲᔪᓯᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓇᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᓪᓗ, ᐊᔪᙱᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓄᑦ.
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ
ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐅᖅᓱᕐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑏ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖑᕗᖅ ᐊᑑᑎᖃᓲᖑᕗᖅ ᐊᑭᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᖅᓱᖅᑖᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᒡᓗᒥᖕᓂᑦ ᓇᖕᒥᓕᓃᑦ.
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᐸᒃᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᓪᓗ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᓯᒪᔪᑐᐊᑦᑎᐊᖑᕗᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ.ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᒡᓚᓱᒻᒪᕆᒃᑐᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᒪᕐᕉᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔫᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ 15 ᐅᑭᐅᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ.ᓂᒡᓚᓱᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᑦ “ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐊᕙᑎᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ”, ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᕐᕕᓕᕆᕝᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐅᑭᐅᖃᖏᑦᑐᓂᑦ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ 12-ᒧᑦ ᑎᑭᖢᒍ.
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᐊᓂᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑐᑦᑕᕐᕕᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ.ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᓄᑖᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐃᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ.ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᓯ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖃᖅᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑦ!
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑎᓕᐅᕈᑎᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ -12-ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐱᕙᓪᓪᓕᐊᓂᒃᓴᖏᑦ, ᓴᖅᑭᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᑎᒃᓴᑦ ᐱᕙᓪᓪᓕᐊᓂᖏᑦ.
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑏᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔩᑦ, ᐊᒻᒪᓗ DOE-ᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᓱᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓄᑦ ᐳᓛᕆᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅᒥᑦ. ᐃᓗᓕᖅᑕᖏᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᓕᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᑦ, ᐊᕙᑎᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕕᖃᕐᐸᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓲᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᑎᑭᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᕐᐸᓐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᑎᓐᓂᑦ.
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑕᑯᓇᒃᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ.
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓗᑎᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᐊᓯᖓᓂᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒥᑦ ᐅᐸᖁᔨᒍᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐱᔪᒥᒍᓱᒃᐲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᔪᒪᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓂᖅᑖᕈᒪᓪᓗᑏᑦ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᕖᑦ ᐱᔪᒥᒍᓱᒡᖢᑎᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᒥᒃ? ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᓲᖑᖕᒪᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᑕᖅᑖᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᑮᓚᐅᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᓱᓪᓗᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᕿᔪᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
Students in grade 8, 10 & 12 could receive a cash award for their efforts in Math and Science!
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᐃᕖᑎᑑᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ, ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᒃᖢᑎᒃᓗ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔾᔪᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ ᐅᐃᐅᐃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᔪᓄᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ…
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (DOE) ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᑑᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ. ᐃᖅᓯᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᒡᓚᓱᒻᒪᕆᒃᑐᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᒪᕐᕉᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔫᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ 15 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖕᓄᑦ!
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ, ᓴᐳᒻᒥᒃᖠᓂᕐᒥᑦ, ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓕᖅᑯᓯᒐᓴᖏᓐᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᐳᑦ ᐱᕚᓪᓕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓃᑦ, ᐊᑦᑎᕐᓱᐃᓂᕐᓂᑦ ᓄᓇᓂᑦ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᒃᑯᕖᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓂ, ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᓐᓂᒃᓗ. ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕ!
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᕿᓂᕈᕕᑦ ᐃᑲᔪᐃᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᒥᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ, ᐊᑏ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᒡᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᑭᓇ ᖃᐅᔨᒪᔭᐃᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᑦᑐᒪᒍᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᑲᐅᑎᒋᔪᒥᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᒥᒃ, ᖃᓄᐃᙱᓐᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓚᒌᖕᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑏ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᕝᕕᖕᒥᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...