Havaktingit

You are here

Iqaluit Maligaliqiyitkut Katimayiit qiniqhimaaqtun ilauyukharnik

Maassi 28, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Iqaluit Maligaliqiyitkut Katimayiit qiniqhimaaqtun ilauyukharnik Aullaqtirvia

Kangiqhihimavit ayuiqhimavillu ihuaqhaidjutikhanut hanaqidjutinun inungnun pidjutainnun, maligaliqidjutikhanut ukunungalu Inuit inuuqatigiiknikkut uppiridjutainnun? Piumavit ikayurumanikkut pimmarluktauhimayunun ihuinaaqhimayununlu? Iqaluit Maligaliqiyitkut Katimayiit qiniqhimaaqtun saivanik nunalaani ilauyukharnik - malruyunik iningnikharnik atauhiuyuqlu iningnimik.

Maligaliqinikkut katimayiita Nunavunmi atuqpaktut nunallaami-atuqpagainnik maligalitigut ikayugumaplugit ayuqhaqtitauyut havaqatigilugitlu inuit ayuqhaqtittiyut aanniktitiyunik.

Katimayiuyut ikayuqtiuyut havaakhaq, katimaniqmut manikhaqpakniaqtuqlu. Ayuiqhautikharnik tuniyauniaqtun.

Ilaugumaguvit, tunidjavat havaatigut naunaitkutangit uuminngalu ihuinaarutihimaittumik naunaitkutaqarlutit uumunnga iqaluitJC@gov.nu.ca. Uqarvikhahi naunaiqhittiarumaguvit, hivayaqlugit 867-975-6337.

Umikvighaa tunihiyaami Tallimiut, Maassi, 12, 2019.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyakhaq:

Matilda Madekufamba
Atugakhanut Tuhaqtipkainikkutlu Naunaiyaiyi
Maligaliqiiyitkut
867-975-6325
mmadekufamba@gov.nu.ca