Havaktingit

You are here

Aullaqvigiuginnaktuq ammaffaaqtuq Churchill mi

Nuvaipa 15, 2021

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Aullaqvigiuginnaktuq ammaffaaqtuq Churchill mi

Nunavutim Atanilluan’nga Inungnut Anniaqtailinirmun Havaktia ammaffaaqtaa Aullaqviuginnaktuq Churchill, Manitoba mi.

Kapurhiqhinggittut Aullaqtuqhat QALAGYUARTUQANGGITTUT nunallaan’ngat aullaqqattauginnaktauyuni 14 ni ubluni aullaqtaaqtut talvunga talvanggalu Churchill.

  • Kapurhiqhinggittut aullaqtuqhat Churchill min iniktiqtaqhait Aullaqviuginnaktutigut Aullaqtuqhap Uqariiyaunmik titiraannik tuyuutigilugu hamunga cphotravelrequests@gov.nu.ca. Atihimayuqhat ivyarutinik inungmiudjutini un’ngahiqtihimmaangginnaklutin utirhimanahuartillutin.
  • Kapurhiqhinggittut Nunavunmiut talvunggaqtut Churchill mun ilaun’ngittut nuuttumayut, havariaqtuqtut ilihariaqtuqtut ilaiyarnikkutluunniit utigumaplutiklu Nunavunmut iniktiqtaqhaat Aullaqviugiyauginnaktup Aullaqtuqhap Uqariiyautaa titiraannik tuyuutilugu hamunga cphotravelrequests@gov.nu.ca.
  • Nunavunmiut aullagahuat Churchill mun naunaigutauniaqtut avikturviup inungnut anniaqtailinirmun malikkuutaitatigun ihivriuqtauyuqhatlu aullaqtinnatik tikitpataluunniit Churchill mun.
  • Aullaqtuqhat kapurhiqhinggittut naunaigutauniaqtut nutaanut kavamatuqait aullaqviqhanut malikkuutaitigut.
  • Ilihimalugu, Nunavut Kavamanga piviqhangganggittut ihivriuqtauviqhatigun aullariami.

Kapurhiqhimayut aullarahuat kapurhiqtauhimayuqlu aullaqtuqhaq ilaunggittutigun piviqhaqanggittut aullaqviugiyaungginnaktutigut aullaqtuqhatigun uqariiyaunmik kihimi piqaqtuqhat Naunaitkutimik Kapurhiqtaatigut Naunaitkutimik milvingmi maliriami kavamatuqait malikkuutainnik.

Naunaittiagumaguvit aullaqviugiyaungginnaktutigun hadjaminlu aullaqviqhatigun piviqhaqarniatigun, hamunggaulutin https://gov.nu.ca/health/information/travel-and-isolation.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmun Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca