Havaktingit

You are here

Inungnut Aanniaqtailinirmun maliqqayaqhat nutqaqyuummiyut Mittimatalingmi

Nuvaipa 19, 2021

Tuhaqtitauyuqhaq

Inungnut Aanniaqtailinirmun maliqqayaqhat nutqaqyuummiyut Mittimatalingmi

Iqaluit, Nunavut (Nuvaippa 19, 2021) – Taakti Michael Patterson, Nunavutim Atanilluan’nga Aanniaqtailinirmun Havaktia, ublumi uqaqtuq nutqaqyuummiyut inungnut aanniaqtailinirmun maliqqayaqhat Mittimatalingmi.

“Piqangittuq aanniarunmik QALAGYUARNIQ-19 mik Mittimatalingmi”, uqaqtuq Taaki. Patterson. “Talvanga atauhirmi havainirmi piqanggittuq aanniarunmik, qayarnaiqtuq maliquyaudjutit aturaqhaittut hadja nunallaami. Pitquyatka nunaqaqtut maliquplugit inungnut aanniaqtailinirmun maliqqayaudjutit puiguqtailiplugitlu tamaita atuqtuqhat ivyarutinik piyuqhat huli taimaatun tamainni nunallaani Nunavunmi”.

Itqaumayaqhaq, iliharviit nutaqqiqivinggitlu angmaumaniaqtut. Qilaminnuaq pidjutauyuqhaq:

 • Hilami katimayut kiqliqaqtut 50 nik inungnik.
 • Igluqpaum iluani katimayuqhat kigliqaqtut qullinik inungnik, imaalu igluqatigiiktunutlu.
 • Iluani katimayuqhat, taapkuatlu miittiriaqtuqtuqhat inait nunallaamilu katimaviit kiqliqaqtut 25 inungnik imaaluunniit 50 pusan inuqarniatigutluunniit.
 • Makpiraaqaqviit, qun’ngiaqviit taapkuatlu kiqliqaqtuq 25 inungnik imaaluunniit 50 pusan inuqarniatigutluunniit, katimayunik qun’ngiariaqtuqhanik pilimaittut avaliitkumik kihimi pittaaqtut.
 • Sikuuqviinni ulapqiviit, iqaiyarviit, kiqliqaqtut 25 inungnik imaaluunniit 50 pusan inuqarniatigutluunniit, avaliitkumik kihimi pittaaqtut.
 • An’ngaadjuviit kiqliqaqtut 50 nik inungnik imaaluunniit 25 pusan inuqarniatigutluunniit, atuqhimaittumik.
 • Haakirviit kikliqaqtun 50 nik inungnik imaaluuniin 50 pusan inuqarniatigut 50 niklu qun’ngiaqtuqhanik.
 • Inmi ikayuqtauyumayut taapkuatut pinnirhaqviinnit nuyaqliqiiyitlu armangniagungnaqhiyut.
 • Niriviit laisiqaqtutlu niriviit ammaumaniagungnaqhiyut 25 pusan inuqarniataatigut.
 • Katimayut uqaudjauyumayut kiqliqaqtut 10 inungnik.
 • Munariyauviuhimmaangniaqtauyuni inirniqhaat igluqpainni pulaaqtuqaqtaaqtut malruingginnarnik atauhirmun itiqtiqhimayumun, ivyarutinik atuqtuqhatlu. Ilagiigiyaingginnaitlu.
 • Min’nguirviit nutaqqanullu ulapqiviit ammaumaniagungnaqhiyut, kihimi igluqpait umiqhimaniaqtut.

Kituliqaaq piqaligumi mihingnautinik QALAGYUARNIQ-19 tigut, hivayaqtaqhait QALAGYUARNITIGUT hivayautaannut uvani 1-888-975-8601 qitqani 10 min ublaami 6 mun unnulihaaliqtumut Qikiqtani ubluqhiutaannut, imaaluunniit ilitturipkailugit nunamingni munaqhitkut qilaminnuaq hivayautikkut. Munarhiliaqtailutin.

QALAGYUARNIQ-19 kapuutait piinnariaqtut huli tamainnut Nunavunmiut ukiuqaqtunut 12 min an’ngayuqhitqianutlu. Hivayaqlugit munaqhitkut takuyauyaami. Iqaluit Inungnut Aanniaqtailinirmun pidjutivaktut kapuqhiqhimayunut talvunggauyunik Pfizer (ukiuqaqtut 12 mit 17 mut) Pinggattiumi talvanga 9 qaan’ngiqqat ublaami 11 qaan’ngiqtumut ublaami imaalu 1:15 ublup qitqani 4 qaan’ngiqtumut. Talvunggauyaaqtut Moderna mik (18 nik ukiuqaqtunut an’ngayuqhitqianguyunutluunniit) pidjutivaktut Hivullirmi Tallimiunmut 9 qaan’ngiqqat ublaami 11 qaan’ngiqtumut 1:15 min 4 qaanggiqtumun.

Tamainnik nutaanut naunaittiagutiqhanut QALAGYUARNIQ-19 tikkut Nunavunmi, hamunggaulutin: https://www.gov.nu.ca/

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Chris Puglia
Atan’nguyaukaffuktitauhimayuq Tuhaqtipkaiyini
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca