ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕆᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᓄᙵᐅᓕᕌᖓᕕᑦ

ᑎᓯᐱᕆ 03, 2021

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕆᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᓄᙵᐅᓕᕌᖓᕕᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᖁᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖅᑯᑎᒃᑯᑦ ᐱᓱᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᔭᐅᕗᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᓄᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕌᖓᑕ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᖓᑕ ᐃᓱᐊᑕ ᖃᓂᒋᔮᒍᑦ.

ᓄᓇᒃᑯᑦ ᐃᒻᒥᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖃᕐᒪᑦ ᐊᖅᑯᑎᒧᓪᓗ ᑰᒃᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᓄᖅᑲᖔᕐᕕᖓᓄᓪᓗ 7, ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᖅᓯᓪᓗᓂ ᒪᓂᕋᐅᔪᓐᓃᖅᖢᓂᓗ ᐊᖅᑯᑎ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᑕ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᓚᖓᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖅᑯᑎᒥᒃ ᑐᐊᐸᓕᖅᓱᐃᑲᑕᒃᑐᑦ ᖁᐊᐃᑦᑖᕐᓇᓗᐊᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᐅᓯᕙᓪᓕᐊᔾᔮᕋᓱᒋᔭᐅᙱᑦᑐᖅ ᓂᒡᓚᒃᑲᓐᓂᖅᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑮᓯ ᓚᓱᑦ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᓄᓪᓗ
Department of Environment
CLessard3@gov.nu.ca
867-975-7761