ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᖅ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᐊᓯᖃᙱᖦᖢᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᒃᑐᐱᕆ 28, 2013-ᒥᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᒥᑦ ᑎᓴᒪᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᒥᔅᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕘᑉ ᐱᖓᔪᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᕕᐱᕆ 15, 2013-ᒥ, ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᒃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑕᑉᑑᓇ ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᕕᐱᕆ 19, 2013-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑕᑉᑑᓇ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᓚᐅᕆᕗᖅ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ, ᑕᐃᑲᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᑐᖓᓕᕆᓪᓗᓂᐅᒃ, ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ, ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐸᕇᓴᒃᑯᓐᓂ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᑯᐊᐸᕇᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ.
ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒍᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ? ᐅᕗᙵᕐᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ:

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒫᑦᓯ 27, 2017
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᑦ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ
ᒫᑦᓯ 27, 2017
ᑭᕙᓪᓕᖕᒥᐅᑦ – ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᔪᒪᔪᒍᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔪᒪᒻᒪᖔᔅᓯ ᓄᓇᓕᔅᓯᓐᓂᒃ!
ᒫᑦᓯ 24, 2017
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓕᕐᒥᖕᒪᑕ ᑲᓇᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᕐᒥᒃ (CNJG), ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᒪᒧᑦ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ
ᒫᑦᓯ 23, 2017
ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᕿᓂᕐᒪᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ 2017−ᒥ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦᑕ ᐅᖃᓕᒫᔪᓂᕐᒧᑦ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ
ᒫᑦᓯ 23, 2017
ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐱᐅᓪ ᒧᐊᕐᓅ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ 2017-ᒥ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒃᓴᖏᑕ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ
ᒫᑦᓯ 22, 2017
ᐅᓪᓗᒥ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᕐᕋᖃᖅᑐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐃᓂ ᐅᒃᑯᐃᖅᑕᐅᖅᑲᐅᕗᖅ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ